ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

FTD

Підготовка вчителів трудового навчання, технологій і креслення проводиться в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова починаючи з 1970 року.

За цей період підготовлено більше 8000 фахівців вищої кваліфікації, які здійснюють освітню діяльність у загально-освітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах України. У 1970 році на фізико-математичному факультеті створено відділення підготовки вчителів загально-технічних дисциплін, яке у 1976 році було реорганізовано в автономну структуру. Очолив, новостворнеий факультет загально-технічних дисциплін заслужений працівник вищої школи України, професор, кандидат фізико-математичних наук Гурій Григорович Кордун, який протягом шістнадцяти років (1976 – 1992 рр..) згуртовував трудовий колектив та успішно керував навчально-виховним процесом. 

  Значний вклад в організацію факультету внесли: завідувачі кафедрою загально-технічних дисциплін Василь Петрович Степенко та завдувач кафедрою трудового навчання і креслення професор Дмитро Олександрович Тхоржевський.

Stepenko
 Гурій Григорович Кордун

професор

(1929 - 1995),

заслужений працівник вищої школи України

 Василь Петрович Степенко

професор

(1910-1980)

 Дмитро Олександрович Тхоржевський

академік

(1930 - 2002),

заслужений працівник освіти України

   В різні роки на факультеті працювали такі відомі вчені, як:

   професори НПУ імені М.П.Драгоманова: П.І. Бакуменко, І.Т. Горбачук, П.В. Дмитренко, Є.К. Дулуман, В.П. Дущенко, В.В. Забронський, А.В. Касперський, Т.В. Колесник, М.С. Корець, М.В. Левченко, Б.О. Лобовик, О.Г. Мороз, Ю.А. Пасічник, В.В. Понирко, М.В. Працьовитий, В.К. Сидоренко, О.В. Скрипченко, І.Г. Трегуб, О.Т. Шпак, М.І. Шут, С.М. Яшанов. 

 
 Петро Васильович Дмитренко 

професор,

заслужений працівник освіти України

  Микола Савич Корець 

професор,

заслужений працівник освіти України

 Трегуб Іван Григорович

професор

  доценти: Т.В. Абрамова, К.С. Базилевич, Л.І. Дюженкова, В.О. Козін К.С. Лабець, В.І. Мельник, В.Ю. Ніколаєнко, Л.О. Пивоваров, Ю.П. Підченко, В.П. Рокитко, Т.П. Стеценко, Г.С. Хіміч, О.Д. Яковлєва, та інші.

  Kaspersky  
 

Сидоренка Віктора Костянтиновича

член-кореспондент НАПН України 

Володимир Іванович Андріяшин 

професор

 Анатолій Володимирович Касперський

професор

 

  У 1992 році факультет набув нового статусу і отримав назву педагогічно-індустріальний факультет. Очолив його кандидат педагогічних наук, професор Володимир Іванович Андріяшин, який успішно керував ним до 2006 року. До складу факультету входили: денне та заочне відділення, на яких навчалось більше шестисот п'ятидесяти студентів.

  Навчальний процес протягом багатьох років забезпечували три кафедри: загальнотехнічних дисциплін - завідувач - професор Корець М.С.; трудового навчання і креслення - завідувач - професор Тхоржевський Д.О.; технічних засобів навчання - завідувач – доцент Лапіс В.Я.

  З 1999 року на факультеті поступово відкриваються нові спеціалізації: • інформаційна техніка; • дизайн предметного середовища; • конструювання та моделювання одягу; • менеджмент малого бізнесу; що дало можливість випускникам працювати вчителями у старшій профільній школі та легко адаптуватись на ринку праці.

  З 2004 року факультет реорганізовано у Інститут гуманітарно-технічної освіти який з 2013 року перейменовано у Інженерно-педагогічний інститут з наступним переведенням у 2016 році у статус Інженерно-педагогічного факультету.

  У 2004 році, в ході реорганізації інституту, утворена кафедра теорії та методики професійної підготовки, яку очолював заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор Петро Васильович Дмитренко. 3 2015 року кафедру очолює доцент, кандидат педагогічних наук Наталія Михайлівна Тітова. Цього ж року до складу інституту приєднано вище професійно-технічне міжрегіональне машинобудівне училище №40 м. Києва, яке очолює директор Микола Іванович Бахтін, кандидат філософських наук, доцент, відмінник освіти України. Нині це відокремлений структурний підрозділ університету.

  У 2006 році Інститут очолив кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загально-технічних дисциплін Микола Савич Корець. Під його керівництвом в інституті відкрито 10 нових спеціалізацій підготовки фахівців технологічної освіти за освітніми рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» та проліцензовано 10 спеціалізацій підготовки бакалаврів професійної освіти. У 2016 році по завершенні реорганізації університету він обраний деканом інженерно-педагогічного факультету.

  У 2008 році створено: Науково-методичний центр підготовки вчителів технологій і професійної освіти, який очолив доктор педагогічних наук, професор Жерноклеев Ігор Васильович, Науково-дослідну лабораторію позашкільної освіти, яку очолила доктор педагогічних наук Биковська Олена Володимирівна.

  В межах програми наскрізної багаторівневої підготовки фахівців «Професійно-технічне училище – коледж - Інститут» проводиться робота по створенню індустріально-педагогічного професійного коледжу.

  У травні 2008 року на базі кафедри трудового навчання і креслення створена кафедра основ виробництва, яку очолив кандидат педагогічних наук, професор Володимир Іванович Андріяшин. У 2010 році кафедра змінила назву на промислової інженерії та сервісу, яку очолила кандидат педагогічних наук, професор Тетяна Броніславівна Гуменюк. Сьогодні на кафедрі реорганізовано та створено лабораторії кравецької майстерності, обробки металів, обробки деревинних матеріалів, лабораторія конструювання і моделювання одягу, текстильного матеріалознавства, кулінарії.

  У вересні 2008 року створено кафедру технічної фізики та математики, яку очолив академік АНВО України, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор Анатолій Володимирович Касперський, яка з 2014 року змінила назву на прикладних природничо-математичних дисциплін.

  Цьогож, (2008) року в ході реорганізація інституту кафедра технічних засобів навчання отримала нову назву інформаційних систем і технологій, яку очолив доктор педагогічних наук, професор Яшанов Сергій Микитович.

   

Олена Володимирівна Биковська

доктор педагогічних наук,

професор

 

 Сергій Микитович Яшанов

доктор педагогічних наук,

професор

 

 

Ігор Васильович Жерноклеев

доктор педагогічних наук,

професор

  В Інституті гуманітарно-технічної освіти функціонує магістратура, де здійснюється підготовка викладачів технічних дисциплін та методики навчання для вищих навчальних закладів з профільних дисциплін.

  В Інституті гуманітарно-технічної освіти діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 13.00.02. Теорія і методика навчання. Технологія; 13.00.02. - Теорія і методика навчання (креслення); 13.00.02. - Теорія і методика навчання (технічні дисципліни); 13.00.04. - Теорія та методика професійної освіти. За роки їх існування викладачами вищих навчальних закладів України підготовлено та успішно захищено понад сімдесят три кандидатських і вісім докторських дисертацій.

  У 2010 році відкрита Вчена спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій, а з 2011 року і докторських за спеціальностями 13.00.02. – теорія та методика навчання. Технологія.; 13.00.02. – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). До складу Ради переважно входять професори інституту, а головою її є професор Корець М.С.

  Вагомим етапом у налагодженні міжнародних зв'язків стали проведені у 2003, 2006, 2008, 2011 рр. міжнародні науково-практичні конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку трудового навчання в європейському освітньому просторі", в яких прийняли  участь вчені з Англії, Німеччини, Польщі, Хорватії, Швеції.

  У рамках міжнародного співробітництва укладені угоди між Інститутом та Вищим технологічним університетом м. Брауншвайнг (Німеччина), Педагогічним університетом імені Комісії Народної освіти (Польща), Університетом м. Умео (Швеція), Інститутом менеджменту інформаційних систем (ISMA) (Рига, Латвія), академією м. Васа (Фінляндія), Пряшовським університетом (Словаччина) та з іншими.

  У жовтні 2009 року Інститут був включений до програми «Visbi-Baltic», яка передбачє взаємний обмін студентів, викладачів та учителів трудового навчання між університетами та середніми навчальними закладами Швеції та України.

З 2013 року - проводиться освітня діяльність напряму підготовки бакалаврів професійної освіти за спеціалізаціями: Технологія текстильної та легкої промисловості, Харчові технології, Комп’ютерні технології. 

З 2015 року цей список доповнено спеціалізаціями: * деревообробка; * дизайн; * готельно-ресторанна справа; 

а з 2016 року:  * охорона праці.

  У звязку зі зміною завдань, які стоять перед інститутом, наказом ректора університету з 10 жовтня 2013 року він переіменований на Інженерно-педагогічний інститут, а з січня 2016 переведений у статус інженерно-педагогічного факультету.

Вибрані кадри з життя Інституту гуманітарно-технічної освіти на Youtube.

Переглянути